1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) provozovatele webových stránek www.caravanplatz-blatnice.cz (dále jen jako „Poskytovatel“) upravují podmínky poskytovaných služeb, tj. dočasného užívání soukromého pozemku Zájemcem, včetně online rezervačního systému. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zájemcem je založen nájemní smlouvou (dále jen „Smlouva“), která je uzavírána prostřednictvím online rezervačního systému na webových stránkách Poskytovatele, případně na základě telefonického či emailového kontaktu.

2. Prohlášení Poskytovatele

2.1 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn předmět nájmu přenechat k užívání třetí osobě.

2.2 Poskytovatel prohlašuje, že předmět nájmu je vhodný pro daný účel využití.

3. Rezervace, uzavření smlouvy

3.1 Vyplněním a odesláním rezervačního formuláře na stránkách www.caravanplatz-blatnice.cz je vytvořena objednávka. Smlouva je uzavřena až v okamžiku písemného potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele.

3.2 Vedlejší ústní nebo telefonická ujednání platí pouze v případě jejich potvrzení ze strany Poskytovatele.

3.3 Při tvorbě objednávky prostřednictvím rezervačního systému je Zájemce povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje.

3.4 Zájemce bere na vědomí, že rezervační systém nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Platební podmínky

4.1 Po uzavření Smlouvy je Zájemce povinen uhradit sjednanou cenu za poskytnutí služby vždy předem. Cena je hrazena bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený v písemném potvrzení objednávky, případně v hotovosti. Cena musí být uhrazena řádně a včas.

4.2 V případě prodlení s úhradou ceny ze strany Zájemce je Poskytovatel oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit.

5. Rozsah poskytovaných služeb, pojištění, odpovědnost za škodu

5.1 Poskytovatel umožňuje Zájemci po uhrazení ceny využít v předem sjednaném termínu soukromý pozemek ke krátkodobému využití – zaparkování obytného vozidla či osobního vozidla s obytným přívěsem.

5.2 Změnu termínu lze provést až po odsouhlasení oběma smluvními stranami. V případě, že Zájemce nedorazí na místo určení v předem domluveném termínu, zaniká i jeho nárok plynoucí z uzavřené Smlouvy.

5.3 Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou na majetku či zdraví Zájemce, je tedy doporučováno sjednání krátkodobého cestovního/úrazového pojištění Zájemce.

5.4 Zájemce je povinen důsledně respektovat a dodržovat Návštěvní řád Poskytovatele uvedený na jeho webových stránkách. Nerespektování návštěvního řádu opravňuje Poskytovatele k okamžitému odstoupení od smlouvy bez nároku na vrácení uhrazené ceny.

5.5 Zájemce bere na vědomí, že příjezd a odjezdu z pozemku v době nočního klidu, tj. od 22:00 – 6:00 hod bude možný jen v nezbytně nutných případech.

5.6 Zájemce bere na vědomí, že odpovídá za škodu vzniklou na zdraví či majetku v důsledku svého protiprávního jednání, stejně tak odpovídá za škodu vzniklou porušením návštěvního řádu Poskytovatele a těchto VOP.

6. Storno podmínky, zrušení rezervace

6.1 V případě zrušení rezervace/výpovědi Smlouvy ze strany Zájemce:

-více než 7 dní před stanoveným termínem bude vrácena uhrazená cena v plné výši

-7-5 dní před stanoveným termínem bude vráceno 70% zaplacené ceny

-4-3 dny před stanoveným termínem bude vráceno 50% zaplacené částky

6.2 V případě zrušení rezervace/výpovědi Smlouvy 48 a méně hodin před stanoveným termínem nárok na vrácení zaplacené částky Zájemci zaniká.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

7.2 Zájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

7.3 Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případech uvedených v těchto VOP. V takovém případě nemá Zájemce nárok na vrácení uhrazené ceny za službu.

8. Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

8.1 Zájemce souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o zpracování osobních údajů (č. 101/2000 Sb., 110/2019 Sb.,) za účelem plnění předmětu smlouvy. Zájemce má právo být informován, jaké údaje o něm Poskytovatel eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich uchováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Účinnost VOP

9.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.caravanplatz-blatnice.cz